Onderwijsvernieuwing

LIEN houdt onverminderd de vinger aan de pols bij de talrijke debatten en gesprekken m.b.t. de modernisering van het secundair onderwijs. Het akkoord is er en de komende tijd zal het akkoord geconcretiseerd worden.

Daarom laat LIEN haar stem horen daar waar kan. In deze onderwijsdebatten verwoordt ze zo veel mogelijk de visie van haar leden.

Tegelijk wil LIEN-Vlaanderen constant haar visieontwikkeling op een brede, eerste graad blijven verfijnen. De netwerkgroep wil samen met haar directies en leraren blijven nadenken over kwalitatief beter onderwijs en sleutelt voortdurend in studiedagen en congressen aan de verbetering ervan.

 

LIEN reageert op de onderwijshervorming

Vrijdag 13 januari 2017 werd het langverwachte onderwijsakkoord goedgekeurd. Had LIEN-Vlaanderen hier meer van verwacht? Zeker en vast. Vanuit onze visie en de nota die we in november 2016 publiceerden, kunnen we niet anders dan teleurgesteld zijn. Voor LIEN had de hervorming en de uitvoering van het oorspronkelijke masterplan veel vernieuwender mogen zijn. Maar LIEN kiest ervoor om te kijken naar wat wél mogelijk is binnen dit akkoord.

NOTA: reactie van LIEN op de onderwijsmodernisering

De Vlaamse regering heeft sinds 31 mei 2016 een akkoord over de modernisering van het secundair onderwijs. Het is een moeilijk tot stand gekomen compromis geworden dat nog veel ruimte laat.
Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (2004-2009) gaf Georges Monard, toenmalig secretaris-generaal van het Departement Onderwijs, een onderzoeksopdracht die resulteerde in het rapport ‘Kwaliteit en kansen voor elke leerling. Een visie op de vernieuwing van het secundair onderwijs’. Het verscheen in 2009. De doelstellingen waren toen: de prestaties van de moeilijk lerenden en de meest gemotiveerden op Europees topniveau brengen, en het aantal niet gekwalificeerde schoolverlaters verminderen. Het welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten moest in de toekomstige hervorming centraal staan.
Op het einde van de legislatuur van Pascal Smet (2009-2013) - op 4 juni 2013 - keurde de Vlaamse regering het ‘masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs’ goed.
Verscheidene maatregelen uit dat masterplan kregen ondertussen vorm (het M- decreet, het STEM-actieplan, screenings van studierichtingen, krijtlijnen voor de leerlingenbegeleiding...) maar het was wachten tot 31 mei 2016 tot de Vlaamse regering
twee opgesplitste conceptnota’s goedkeurde m.b.t. de modernisering van het secundair onderwijs. Eén over maatregelen in het basisonderwijs en de eerste graad; een ander over de modernisering van de tweede en derde graad. De opsplitsing in twee verschillende conceptnota’s zou op zich al geïnterpreteerd kunnen worden als een erkenning van de bijzondere functie die de eerste graad heeft binnen het geheel van ons secundair onderwijs.

Beide nota’s hebben een gemeenschappelijke rode draad: er is geen eenduidig model voor de scholen, wel een ruim kader waarbinnen vele (uiteenlopende) visies op onderwijs mogelijk zijn en blijven.
Zo blijven de termen van ASO, BSO, TSO behouden voor wie wil. Wie niet wil, hoeft deze niet meer expliciet te gebruiken. Zo kunnen scholen kiezen om zich te groeperen in campusscholen (ASO, BSO, TSO op dezelfde campus), domeinscholen (een
bovenbouwschool in een bepaald domein zonder tussenschotten) of in een ASO-,BSO of TSO-school. Voor de eerste twee geeft de Vlaamse regering een financiële bonus. Specifiek voor de eerste graad worden vandaag ook heel wat principes mogelijk gemaakt.
LIEN schuift een duidelijk en niet mis te verstaan onderwijsconcept naar voren. Dit vanuit de zorg voor gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. LIEN’s concept van ‘de brede eerste graad’ voelen we erkend in de ambitie van de minister om het beste mogelijke onderwijs te geven aan élke leerling. Toch garandeert het ruime kader te weinig die ambitie om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen waarmaken. Daarom spiegelen we de LIEN-doelstellingen aan de op stapel staande maatregelen in de eerste graad én doen we voorstellen om te versterken wat vandaag op tafel ligt.

Download de volledige tekst "reactie van LIEN op de onderwijsmodernisering" - in PDF

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016